Leerlingbegeleiding

Schoolondersteuningsprofiel 

De meest recente versie van het SOP is te vinden op Overzicht van de scholen - SWV Brabantse Wal

Visie

De visie op leerlingbegeleiding is gericht op preventie, oplossingsgericht werken en handelingsgericht werken (HGW, Pameijer 2017). De uitgangspunten waarop we ons richten zijn: samenwerking in de breedste zin van het woord, planmatig werken, focus op ondersteuningsbehoeften.

De mogelijkheden van leerlingbegeleiding binnen de school zijn vastgesteld om kwalitatief goed onderwijs en daarbij benodigde ondersteuning zoveel als mogelijk te maken. Passend onderwijs en de daarbij behorende zorgplicht van een school vragen daar ook om: het moet duidelijk zijn welke leerlingbegeleiding in de school wordt toegevoegd aan het reguliere onderwijsaanbod. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende niveaus voor leerlingbegeleiding: basisondersteuning, aanvullende ondersteuning, intensieve ondersteuning en bovenschoolse ondersteuning.

Basisondersteuning

Kenmerken: betreft alle leerlingen, elke situatie binnen school, elke medewerker

De begeleiding van leerlingen in didactisch-pedagogische en sociaal-emotionele zin maakt deel uit van het primaire proces van de school.

Mentor

Mentoren kennen hun leerlingen, bieden ondersteuning en begeleiden naar zelfstandigheid. Zij volgen hun ontwikkeling, spelen in op hun didactische en pedagogische onderwijsbehoeften en overleggen geregeld met de ouder(s)/ verzorgers.

De mentor is de spil en daarmee eerste aanspreekpunt. De mentor wordt ondersteund door de teamleider van de afdeling en door de mentorcoach.

Decanaat

Leerlingen worden door onze decanen in de breedste zin van het woord begeleid in hun keuzeproces bij de profiel-/sectorkeuze en bij de keuze van hun vervolgopleiding.

De decanen verschaffen informatie aan groepen en individuele leerlingen, aan ouders/verzorgers en collega’s. Studiebegeleiding en doorverwijzing kan daarbij ook aan de orde zijn. Het decanaat coördineert alle hiermee gepaard gaande werkzaamheden.

Voor iedereen die vragen heeft over zaken die te maken hebben met vervolgstudie, sectorkeuze, profielkeuze, etc. zijn zij op school beschikbaar. Leerlingen kunnen altijd binnenlopen bij het decanaat om hun vraag te komen stellen.

Het schooldecanaat van RSG ‘t Rijks bestaat uit drie personen:

Mevr. M. Schluter
Decaan mavo
0164-213674

Dhr. R. van Loon
Decaan havo
0164-213675

Mevr. drs. L. Hoff
Decaan vwo
0164-213676

Aanvullende ondersteuning

Kenmerken: betreft sommige leerlingen, de school doet het zelf, maatwerk

Aanvullende ondersteuning betreft een kortdurend aanbod (binnen school) gericht op een bepaalde doelgroep en is gericht op het versterken van het primaire proces. 

Counselors

Op school zijn er drie counselors aanwezig. Zij ondersteunen de mentoren. Daarnaast kunnen zij kortdurende begeleiding geven aan leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied met invloed op het schoolse functioneren. De counselors zijn voor leerlingen te vinden in kantoor L033, of te bereiken via telefoonnummer 0164-242150.

Dyslexie en dyscalculie

De school beschikt over enkele vakdocenten die zijn opgeleid tot gekwalificeerde Remedial Teachers (RT). Zodra een leerling ernstige problemen bij het leren ondervindt die de vakdocent niet kan oplossen, kunnen zij worden ingeschakeld. De RT-ers kunnen een screening gericht op  afnemen, adviezen geven, voor een korte periode begeleiden en indien nodig doorverwijzen.

Voor alle leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring geldt ons dyslexie-/dyscalculiebeleid. 

Deze leerlingen krijgen meer tijd om een toets te maken of minder toetsvragen en soms een andere beoordelingsnorm. Alle toetsen worden aangeboden in het lettertype en lettergrootte die voorgeschreven is door het ministerie. Daarnaast krijgen leerlingen met dyslexie of dyscalculie een D-coach toegewezen.

Beleidsnota dyslexie
Beleidsnota dyscalculie

Trainingen

In de vak- en mentorlessen zijn mentor/docenten alert op het gedrag van leerlingen onderling, ten opzichte van de docent en ten opzichte van het schoolwerk. De trainingen sociale vaardigheden, faalangstreductie of weerbaarheid kunnen uitkomst bieden als de leerling in zijn of haar functioneren belemmerd wordt. Deze cursussen worden minimaal één keer per jaar aangeboden. Voor examenleerlingen wordt in groepsverband steun gegeven op het gebied van examenvrees. 

Overig aanbod

(Meer- en hoog)begaafde leerlingen

Advisering aan de docenten van (hoog)begaafde leerlingen en begeleiding van leerlingen die vast dreigen te lopen in het schoolse functioneren als gevolg van (hoog)begaafdheid. Bieden van verrijking en begeleiding executieve functies. 

NT2

Faciliteiten en begeleiding voor leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn en waarbij Nederlands niet de moedertaal is.

Medische protocollen

Als er sprake is van ernstige medische aandoeningen wordt dit geregistreerd in een individueel protocol waarin staat aangegeven welke medische handelingen verricht moeten worden. 

Anti pest protocol

Je sociaal veilig voelen op school is van groot belang om je te kunnen ontwikkelen. Iedereen mag er zijn, iedereen hoort er bij. Respectvol met elkaar omgaan en niemand buitensluiten. Interventies gericht op voorkomen en oplossen van pestsituaties worden toegepast. 

Schoolaanwezigheid / M@zl

Als er sprake is van opvallend en zorgwekkend schoolverzuim wordt de mentor hiervan op de hoogte gebracht door de verzuimcoördinator. De mentor en teamleider stellen in overleg met ouders en leerling een plan op om de aanwezigheid te verbeteren. Bij terugkerende twijfels over de aard van het verzuim kunnen de leerplichtambtenaar en/of jeugdarts betrokken worden.

Intensieve ondersteuning

Kenmerken: betreft enkele leerlingen, schoolintern met behulp van in- en externe professionals.

Hierbij is er sprake van een zeer complexe ondersteuningsvraag. De gedragswetenschappers van het zorgteam op school zijn inhoudelijk betrokken. In overleg met ouders worden externe professionals ingeschakeld. Voor de leerlingen in de intensieve ondersteuning wordt er een (wettelijk verplicht) OPP opgesteld, met uitzondering van de Meldcode.

Zorg Advies Team

RSG ’t Rijks beschikt over een Zorg Advies Team (ZAT), bestaande uit diverse interne en externe professionals. De samenwerking is erop gericht om diverse interne en externe processen te stroomlijnen en een versnelling aan te brengen in het proces van hulpverlening bij complexe casuïstiek.

Deelnemers aan het ZAT zijn:

 • Zorgcoördinator

 • Gedragswetenschapper

 • Counselor

 • Aanwezigheidscoördinator

 • Jeugdarts (GGD)

 • Leerplichtambtenaar 

 • Jeugdprofessionals Team Jeugd Gemeente 

 • Jongerenwerker Wij Zijn Traverse

 • Expert Passend onderwijs Samenwerkingsverband Brabantse Wal

 • Wijkagent of jeugdpolitie (op uitnodiging)

 • Veilig Thuis (op uitnodiging)

Passend onderwijs

Enkele leerlingen hebben intensieve ondersteuning nodig, zodat zij met de complexe ondersteuningsbehoeften die ze hebben wel regulier onderwijs kunnen volgen. Voor deze leerlingen is leerlinggebonden begeleiding beschikbaar. Deze leerlingen hebben naast de mentor een persoonlijk begeleider, die hen helpt bij bijvoorbeeld complexe spraak/taal, medische of psychische belemmeringen. Daarnaast is ook een ambulant dienstverlener betrokken bij het ondersteuningsproces. De gedragswetenschapper voert de regie bij deze vorm van ondersteuning.

POP-klas 

Leerlingen die zoveel aandacht nodig hebben in het aansturen op gedrag dat het hun eigen ontwikkeling maar ook de voortgang van de klas belemmert, kunnen tijdelijk in de POP (persoonlijk ontwikkel project) klas worden geplaatst. Daar wordt planmatig gewerkt aan doelen gericht op o.a. gedrag, vaardigheden en zelfreflectie. Daarnaast blijft de leerling, met begeleiding, volgens schema de eigen lesstof volgen en toetsen maken.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als school kunnen we te maken krijgen met leerlingen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Onze school maakt gebruik van de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten op onze school wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode beschrijft wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld of mishandeling. School beschikt tevens over een aandachtsfunctionaris. Stappenplan Meldcode:

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

Stap 2: Collegiale consultatie (de aandachtsfunctionaris, lid zorgteam, lid directie, medewerker Veilig Thuis)

Stap 3: Gesprek met de betrokkenen (altijd samen met een lid van het management / zorgteam).

Stap 4: Wegen van de signalen van geweld of mishandeling (eventueel in overleg met Veilig Thuis).

Stap 5: Besluit 

1: is melden noodzakelijk?

2: Is hulp organiseren en effecten volgen mogelijk?

Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van de leerling, af te zien.

Bovenschoolse ondersteuning

Kenmerken: voorzieningen buiten de school, een enkele leerling

Deze vorm van ondersteuning komt in beeld als de ingezette intensieve ondersteuning binnen de school niet het gewenste resultaat heeft, de ontwikkeling van de leerling blijft stagneren en school aantoonbaar handelingsverlegen is om tegemoet te komen aan de complexe ondersteuningsbehoeften van de leerling. Er kan dan worden besloten om de leerling aan te melden bij het Samenwerkingsverband voor een bovenschoolse plaatsing. 

Onder deze ondersteuning vallen de arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen die afgegeven kunnen worden door de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. 

De Expert Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal en de zorgcoördinator zijn hierbij altijd betrokken. 

Meer informatie over de bovenschoolse ondersteuning is te vinden op: Voortgezet Onderwijs - SWV Brabantse Wal

Zorgteam

’t Rijks beschikt over een zorgteam, bestaande uit diverse professionals, onder leiding van de conrector met de portefeuille leerlingbegeleiding en -zorg en de teamleider zorg.

Dit team bestaat uit:

Teamleider zorg / Zorgcoördinator

Geeft dagelijks leiding aan het zorgteam , zorgt voor samenhang, monitort de processen, evalueert en neemt zo nodig initiatief tot verbetering.

Counselors

Ondersteunen en adviseren de mentoren. Ook geven zij kortdurende begeleiding aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Deze begeleiding is ruim van opzet en op alle schooldagen beschikbaar. Er is sprake van diverse expertise, waaronder sociale veiligheid, echtscheiding, rouw, passend onderwijs en schoolaanwezigheid.

Gedragswetenschappers (psycholoog/orthopedagoog)

Geven adviezen aan de afdelingsteams en zijn inhoudelijk betrokken bij de intensieve ondersteuning.

Intern begeleider

Expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en NT2. Adviseert de afdelingsteams en biedt kortdurende ondersteuning.

Samenwerkingspartners

Het zorgteam van ’t Rijks werkt samen met diverse externe professionals:

-Gemeente Bergen op Zoom: Jeugdhulp | Gemeente Bergen op Zoom

-Gemeente Steenbergen: gemeente Steenbergen | Vragen over jeugd en gezin (gemeente-steenbergen.nl)

-Gemeente Woensdrecht: Jeugdhulp | Gemeente Woensdrecht

-Gemeente Tholen: Jeugd en Gezin, hulpvragen | Gemeente Tholen

 • Leerplichtambtenaren: 

-Gemeente Bergen op Zoom: Regionaal Bureau Leren Jongeren (5-18) - Regionaal Bureau Leren (rblwest-brabant.nl)

-Gemeente Tholen: Home | Leren in Zeeland

-West-Brabant: Veilig Thuis West Brabant (veiligthuiswb.nl)

-Zeeland: Veilig Thuis Zeeland - Advies- en meldpunt huiselijk geweld

 • Politie/wijkagent Bergen op Zoom Centrum

 • Diverse hulpverleningspraktijken in de regio