Kosten

In de vergadering van de Medezeggenschapsraad is instemming verleend voor het in rekening brengen van de kosten, die met het schoolfonds verbonden zijn. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. Wij brengen deze in rekening, omdat zonder deze bijdrage het onderwijs verschraalt. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage betekent niet dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsactiviteiten op school. Wanneer door overheidsmaatregelen bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, ontvangt u de bijdrage terug. Ook is het mogelijk dat er dan een alternatief programma wordt gemaakt. Leerlingen leren op sociaal-emotioneel gebied heel veel van leuke dingen in om de lessen heen. Dit zijn zaken die de overheid niet vergoedt. Onze school is een kleine samenleving met een dorpskarakter. We organiseren veel activiteiten in en om het lesgebeuren. Daarvoor hebben we deze ouderbijdrage nodig. Hieronder een greep uit de diverse activiteiten die voor uw kind uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd worden: aansprakelijkheidsverzekering, kopieerkosten, verbruiksmaterialen in de klas, activiteiten buiten de klas bij bedrijven en instellingen, introductieprogramma’s, activiteiten voor examenleerlingen, schrijvers op school, eendaagse excursies, beveiliging van de fietsplekken, de kluisjes.

De vrijwillige ouderbijdrage voor elke leerling bedraagt € 60,-.

Een specificatie van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt toegelicht bij de facturatie. Heeft u problemen met de betaling van de gevraagde bijdrage, neemt u dan contact op met de conrector van de betreffende afdeling. Dan wordt een oplossing gezocht.

Natuurlijk moeten wij als school deze inkomsten en uitgaven verantwoorden. Deze controle wordt uitgevoerd door onze accountant en door het bestuur van de Stichting Fondsen, waarin de oudercommissie vertegenwoordigd is.

U ontvangt voor elke factuur per e-mail een betalingsverzoek met een link naar WIS-collect. Dit is ons online factuurportaal. U kunt daar kiezen voor betaling per overschrijving, via een machtiging of via iDEAL. Tevens kunt u hier aangeven of u in termijnen wenst te betalen.

De leermiddelen

De boekenpakketten worden verzorgd door de firma Iddink en zijn gratis. Via een online-account kunnen de boeken besteld worden.

Schoolbenodigdheden zoals pen, papier, schriften, mappen, kaftpapier, rekenmachines e.d. worden door de ouders en kinderen zelf aangeschaft.

De gymkleding van ’t Rijks is voor uw kind verplicht. Gymkleding kunt u aanschaffen via de webshop van Advepro. Een broek en shirt kost € 27,50. Een extra shirt of broek kan ook besteld worden via de webshop, waarna de bestelling in de mediatheek afgehaald kan worden.

We maken op school gebruik van Chromebooks. Hierover ontvangt u een apart schrijven. Leerlingen kunnen een chromebook via school aanschaffen, huren of dagelijks lenen in de mediatheek. We maken allemaal gebruik van dezelfde types zodat de educatieve programma’s allemaal werken.

Buitenschoolse activiteiten

Buiten de schooltijden vinden diverse buitenschoolse activiteiten plaats. De leerlingenvereniging organiseert in samenwerking met de docenten diverse activiteiten zoals de schoolfeesten; de goede doelen acties; sinterklaasactiviteiten. De leerlingen kiezen uit hun midden een bestuur. Dit bestuur wordt begeleid door twee docenten. Zonder een vrijwillige ouderbijdrage kunnen we dit programma niet realiseren.

  • Lidmaatschapscontributie voor deelname aan de schoolfeesten (€ 6,-).

  • Bezoek aan attractiepark voor de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 (€ 25,-)

  • Outdoor activiteiten voor de leerlingen uit havo 4 en vwo 4 (€ 25,-)

Schoolreizen/schoolkamp

Jaarlijks organiseren we voor de leerlingen uit klas vier een schoolreis naar het buitenland of een schoolkamp in Nederland. De reizen naar het buitenland zijn te duur geworden om voor iedereen te kunnen realiseren. Het schoolkamp is goed te realiseren met het bedrag dat u jaarlijks spaart voor uw kind. Daarom vragen wij u om € 25,- bij te dragen aan het spaarbedrag voor uw kind om het schoolkamp onder schooltijd in klas vier te realiseren. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage gaat dit niet.

Tegemoetkoming studiekosten

Op de website van de belastingdienst (kopje ‘toeslagen’) kunt u meer informatie vinden over een tegemoetkoming in de studiekosten.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is ook in Bergen op Zoom actief voor kinderen uit gezinnen voor wie de kosten van deelname aan een sportclub, muziekles of de kosten voor schoolmateriaal niet op te brengen te zijn. Zij kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.
De Stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling. De Stichting werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijk­heden te bespreken en de formulieren in te vullen. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

Contactgegevens:
Stichting Leergeld de Brabantse Wal
Bergen op Zoom, Postbus 103,
4600 AC Bergen op Zoom
Telefoon 0164 - 262912
www.leergeld.nl/debrabantsewal

Stichting Leergeld Oosterschelderegio
Postbus 395
4660 AT Goes
Telefoon 06 - 38930371
ma. + wo. Tussen 09.00 -12.00 uur
www.leergeld.nl/oosterschelderegio

Verzekeringen

In de ouderbijdrage is ook de premie voor de collectieve ongevallen-, W.A.- en reisverzekering inbegrepen. Deze verzekering wordt voor alle leerlingen afgesloten en werkt aanvullend op de eigen verzekering. Schade aan brillen, kleding, fietsen, e.d. is niet verhaalbaar; hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door verlies of diefstal op het schoolterrein en binnen de schoolgebouwen.

Bij een ongeval, veroorzaakt in schoolverband of op weg naar of van school, moet onmiddellijk contact opgenomen worden met de school. De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies welke onder auspiciën van school plaatsvinden. De kleding en bagage is verzekerd tot een maximum van € 500,-. Schade aan en verlies van spullen bij excursies kan alleen in behandeling worden genomen als er aangifte gedaan is bij de plaatselijke politie.

Lidmaatschap leerlingenvereniging (LLV)

Het lidmaatschap van de LLV bedraagt € 6,- per jaar en wordt tegelijk met het schoolfonds geïnd. Wil men niet buiten de scholengemeenschap staan, dan is toetreding tot de leerlingenvereniging uiteraard zeer wenselijk; daarom gaan wij ervan uit dat alle leerlingen lid worden. Wie het lidmaatschap niet op prijs stelt, kan dit kenbaar maken door het niet voldoen van de contributie; zodoende is hij/zij in beginsel uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de leerlingenvereniging.

Benodigdheden brugklas

Woordenboeken
Voor het vak Frans moet worden aangeschaft de woordenboeken Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (Prisma). Overige woordenboeken kunnen het beste worden aangeschaft in overleg met de docenten.

Schriften e.d.
Om een indruk te geven wat een leerling zoal nodig heeft, volgt hier een lijstje voor de brugklas: 15 gewone schriften, 2 groot-formaatschriften met ruitjes van 1cm2, 1 A-4 schrift met lijntjes, pen, potlood, gum, liniaal, puntenslijper, geo­driehoek (niet buigbaar), een dikke lijmstift en een eenvoudige passer. Een rekenmachine van het merk Casio type FX 82-EX. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een Chromebook. U ontvangt hierover nadere informatie voor de start van het schooljaar.

Schoolgids en schoolpas
Iedere leerling ontvangt deze gratis.

Benodigdheden bovenbouw havo/vwo

Voor wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C is de volgende grafische rekenmachine nodig: TI 84 plus CE-T.

Lichamelijke opvoeding

Een zwarte sportbroek en een blauw shirt met korte mouwen kan worden besteld via de webshop van Advepro en daarna worden afgehaald in de mediatheek. De kosten hiervoor bedragen € 27,50. Verder zijn een paar gemerkte gymschoenen en een handdoek nodig. Alles in overleg met de docent aan te schaffen.

In de (voor-)examenklassen kunnen leerlingen deelnemen aan diverse sportactiviteiten waarvoor een eigen bijdrage is vereist. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Bij de start van het schooljaar worden deze activiteiten bekend gemaakt.