Algemeen

Een ontmoetingsschool

Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks is een openbare school. Een openbare school is een ‘ontmoetingsschool’ voor leerlingen en leraren van diverse godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen. Deze verscheidenheid beschouwen we als een belangrijk voordeel: zij brengt begrip en waardering voor ieders levensovertuiging en -visie met zich mee. Respect en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en elkaars mening vloeien hieruit voort.

In dit kader is er bij de docenten een grote bereidheid om van visies en overtuigingen kennis te nemen en de leerling daarover, waar nodig, te informeren. Voor en tegen komt aan de orde en in discussies met de leerlingen kunnen de docenten hun persoonlijke mening laten blijken, waarbij het opdringen van de eigen opvatting door een leraar als de enig goede, onjuist is. Door de leerlingen vroegtijdig vertrouwd te maken met diverse meningen en opvattingen, krijgen zij begrip voor anderen en andersdenkenden. Zo worden de jongeren het beste voorbereid op de maatschappij.

Missie

In ons onderwijs leggen wij het accent op ieders talent. Wij creëren kansen voor elke leerling en elke professional om boven zichzelf uit te stijgen, zodat zij met plezier leren en werken in een goed georganiseerde en duurzame school.

Visie

Kinderen en collega’s leren doordat ze mogen dromen en uitgedaagd worden om boven zichzelf uit te stijgen en het vertrouwen krijgen nieuwe dingen te durven doen. Ons onderwijsaanbod biedt elke leerling en elke medewerker de kans om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geven dit onderwijs vorm samen met onze maatschappelijke partners, in een omgeving die zich kenmerkt door regelmaat en ritme. Zo zorgen wij ervoor dat er met plezier kan worden geleerd en gewerkt aan ieders talent in een goed geregelde school.

Wat betekent dit voor ons?

Onderwijskundig staat de ontwikkeling van talent voorop. In de eerste plaats gaat het daarbij om kennis & kunde en het te behalen diploma. Daarnaast maken kunst en cultuur, sport en beweging, wetenschap en techniek, ondernemerschap, internationalisering, loopbaanontwikkeling en burgerschapsvorming een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma.

’t Rijks wil een breed aanbod van onderwijskundige mogelijkheden aanbieden, gesteund door een basispakket aan zorgvoorzieningen, zodat leerlingen succesvol hun schooltype doorlopen in een aangename en veilige sfeer.

  • Pedagogisch laten we ons leiden door het geven van het goede voorbeeld, het tonen van respect en verdraagzaamheid. Als openbare school zijn we een ontmoetingsschool voor leerlingen, ouders en personeelsleden van diverse gezindten. Deze verscheidenheid beschouwen we als een belangrijk voordeel; zij brengt begrip en waardering voor ieders levensovertuiging en -visie met zich mee. Onze cultuur leent zich uitstekend voor een positieve benadering van de leerling en de leraar. Opvoeding en vorming zijn een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks handelen.

  • Didactisch dagen we de leerlingen uit – in de volle breedte van mavo tot en met gymnasium – hun capaciteiten maximaal te benutten. Daartoe prikkelen, motiveren en begeleiden we onze leerlingen. We activeren de leerlingen zodat zij zich ook verdiepen in zaken buiten het reguliere lesprogramma.

  • Organisatorisch is ’t Rijks een open schoolorganisatie die inspeelt op nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. We lopen niet voorop, maar integreren nieuwe elementen zonder kinderziektes in de bestaande organisatie. Gedegen werkplanningen en werkverdelingen borgen de sterke organisatie.

Jaarverslag

Jaarverslagen van onderwijsinstellingen, waarin de missie en visie wordt uitgedragen, worden beschouwd als openbare stukken. U kunt ons jaarverslag daarom vinden bij de downloads.