Overgangsnormen

De onderstaande overgangsnormen gelden voor schooljaar 2023-2024

Over de bevordering beslist de lerarenvergadering. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. Een leerling die niet voldoet aan de normen kan het leerjaar doubleren (als dat volgens de schoolloopbaan van de leerling nog kan), voorwaardelijk worden bevorderd, óf door de school gericht worden bevorderd naar een ander schooltype.

Een leerling mag maximaal twee jaar onderwijs in eenzelfde leerjaar van een schooltype volgen. En een leerling mag maximaal drie jaar het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren van een schooltype volgen. Wanneer een leerling de gestelde verblijfsduur overschrijdt, moet hij dit schooltype dus verlaten.

De docentenvergadering kan om moverende redenen en in het belang van de leerling, afwijken van de overgangsnormen.

Algemene opmerkingen:

Uitgangspunt zijn de op één decimaal afgeronde cijfers.

 • De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt.

 • De cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten.

 • De cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten.

 • Onder de kernvakken worden verstaan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 • De weging van de rapporten voor de overgang is als volgt: 1-2-2.

Overgangsnormen brugklas

In de havo-mavo klassen en de havo-vwo klassen komen er 2 rapportcijfers. In de havo-mavo klassen komt er een havo- en een mavorapport. In de havo-vwo klassen een havo- en een vwo rapport. De bevordering vindt op basis van deze rapporten plaats. In de m+ klassen, de tto-klassen en de wetenschapsklas, waar op één niveau wordt gewerkt, komt er één rapport. Naast de kernvakken tellen de volgende vakken mee voor de overgang: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. We gaan in eerste instantie uit van het rapport van het hoogste niveau. Mocht dat niet voldoen aan de eisen, dan kijkt de vergadering naar het rapport van het lagere niveau.

Overgangsnorm vanuit de havo/vwo-brugklas

De leerling is bevorderd naar (het hogere niveau) vwo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • op vwo-niveau zijn minimaal 44,0 punten behaald

 • voor de kernvakken is minimaal het cijfer 6,0 behaald

 • er zijn geen tekortpunten

De leerling is bevorderd naar (het lagere niveau) havo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • op havoniveau zijn minimaal 41,0 punten behaald, waarbij twee tekortpunten zijn toegestaan

 • van de twee tekortpunten is maximaal één tekortpunt in een kernvak behaald

Overgangsnorm vanuit de mavo/havo-brugklas

De leerling is bevorderd naar het (hogere niveau) havo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • op havoniveau zijn minimaal 44,0 punten behaald

 • voor de kernvakken is minimaal het cijfer 6,0 behaald

 • er zijn geen tekortpunten

De leerling is bevorderd naar (het lagere niveau) mavo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • op mavo-niveau zijn minimaal 41,0 punten behaald, waarbij twee tekortpunten zijn toegestaan

Overgangsnorm vanuit de mavo+ brugklas

De leerling is bevorderd naar mavo 2 als hij/ zij voldoet aan de volgende eisen:

 • maximaal 2 tekortpunten

 • één tekortpunt dient gecompenseerd te worden

Overgangsnorm vanuit de brugklas tto en wetenschapsklas

De leerling is bevorderd naar klas 2 in dezelfde stroming (van wetenschapsklas 1 naar wetenschapsklas 2 en van tto 1 naar tto 2) als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • maximaal 2 tekortpunten, waarvan maximaal één in de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde

 • één tekortpunt dient gecompenseerd te worden

Voor zowel mavo+ als wetenschapsklas en tto geldt:
Enkele vakken worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling.

Overgangsnormen mavo 2

Alle vakken die een leerling volgt, tellen mee in de overgangsregeling. Een leerling is bevorderd wanneer:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers

 • er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan

 • één tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden.

 • géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3

Enkele vakken worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling.

Overgangsnormen mavo 3

Een leerling is bevorderd wanneer:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers

 • er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan

 • één tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden

 • géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3

 • maximaal eenmaal het cijfer 5 toegestaan in gekozen pakket

 • de vakken LO en kunstvakken 1 (KV1) moeten voldoende of goed zijn

 • de loopbaanstage is in mavo 3 voldoende afgerond

Overgangsnormen havo 2 en 3 / vwo 2 en 3

Alle vakken die een leerling volgt tellen mee in de overgangsregeling. Een leerling is bevorderd wanneer:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers

 • er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan

 • één tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden

 • géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3

 • maximaal eenmaal het cijfer 5 in de kernvakken  Nederlands, Engels en wiskunde

 • de loopbaanstage is in havo 3 of vwo 3 voldoende afgerond

Enkele vakken worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling.

Overgangsnormen havo 4 / vwo 4 en 5

Een leerling is bevorderd wanneer:

 • Alle cijfers 6 of hoger zijn of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • er zijn maximaal 2 onvoldoende cijfers toegestaan

 • er zijn maximaal 3 tekortpunten toegestaan

 • maximaal eenmaal het cijfer 5 in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde

 • alle tekortpunten dienen te worden gecompenseerd

 • het vak lichamelijke opvoeding moet voldoende zijn afgesloten

 • de vakken maatschappijleer en culturele kunstzinnige vorming (CKV) mogen niet worden afgesloten met een cijfer lager dan een 4